TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NỘI DUNG GIÁO DỤC STEM CẤP TIỂU HỌC

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

STEM là một chương trình giảng dạy dựa trên ý tưởng trang bị cho người học những kiến thức, kĩ năng liên quan đến (các lĩnh vực) Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học – theo cách tiếp cận liên môn (interdisciplinary) và người học có thể áp dụng để giải quyết vấn đề trong cuộc sống hàng ngày. Thay vì dạy bốn môn học như các đối tượng tách biệt và rời rạc, STEM kết hợp chúng thành một mô hình học tập gắn kết dựa trên các ứng dụng thực tế. Giáo dục STEM cấp Tiểu học góp phần hỗ trợ, tăng cường giáo dục Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Toán, Tin học và Nghệ thuật; tạo hứng thú, khơi gợi niềm say mê học tập, giúp học sinh khám phá tiềm năng của bản thân, khám phá khoa học, công nghệ, phát huy tính tích cực sáng tạo và vận dụng vào giải quyết vấn đề trong bối cảnh cụ thể của thực tiễn cuộc sống. 

Ngày 17/8/2023 trường Tiểu học Kim Đồng đã tổ chức tập huấn đến toàn thể CBGV trường về thực hiện nội dung giáo dục STEM cấp tiểu học.chủ đề STEM lớp 1, 2, 3, 4 và 5 cũng như các bước xây dựng bài học STEM, chủ đề STEM và xây dựng kế hoạch giáo dục STEM trong môn học và hoạt động giáo dục. Thông qua tập huấn, giúp cho cán bộ quản lý và giáo viên nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và ý nghĩa của giáo dục STEM trong trường học; thống nhất nội dung, phương pháp và các hình thức tổ chức thực hiện giáo dục STEM trong nhà trường, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của Chương trình giáo dục Phổ thông năm 2018; đồng thời, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý và giáo viên về việc tổ chức, quản lý, xây dựng và thực hiện dạy học theo phương thức giáo dục STEM./.

1 2 3 4 5 6 7 8